Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Regulamin Przedszkola

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie przepisów.

 

I FREKWENCJA DZIECI

 1. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno do niego regularnie uczęszczać.
 2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, pobyt dziecka w sanatorium i in.).
 3. W przypadku choroby dziecka rodzice zobowiązani są przy przyprowadzaniu dziecka dostarczyć zaświadczenie lekarskie, a w wypadku choroby zakaźnej zaświadczenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 4. Dyrektor przedszkola jest uprawniony do skreślenia dziecka z listy uczęszczających w następujących przypadkach:
  a) niedopatrzenie formalności zapisu dziecka w odpowiednim terminie,
  b) nieregularne wpłacanie odpłatności za przedszkole (miesięczna zaległość),
  c) brak wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 30 dni.
 5. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola między godziną 7.00 a 8.15, natomiast odbierać do godziny 16.30

 

II WYPOSAŻENIE DZIECKA

 • Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie, ubrane w strój ułatwiający samodzielne ubranie i rozebranie się (zwłaszcza dzieci 3 – letnie).
 • Dziecko powinno przynieść ze sobą do przedszkola zmianę obuwia, dzieci 3 – letnie zmianę odzieży, dzieci 4,5,6 –letnie strój gimnastyczny.
 • Pozostałe elementy wyposażenia dziecka ustala nauczycielka prowadząca grupę.

 

III OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice są zobowiązani do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych. O terminie zebrań są każdorazowo informowani.
 2. Odpłatność za przedszkole należy regulować w terminie do 15 każdego miesiąca.
 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu z dokładnym podaniem ilości dni nieobecnych należy zgłaszać u nauczycielki w grupie, do której uczęszcza dziecko.
 4. Rodzice winni zapoznawać się z ogłoszeniami oraz informacjami dotyczącymi życia przedszkola umieszczanymi na tablicy ogłoszeń w szatni oraz w aplikacji iPrzedszkole.
 5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście,  bądź przez upoważnioną pisemnie osobę dorosłą.
 6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu pobytu dziecka zgodnie ze złożoną deklaracją,
 7. Rodzice winni są brać czynny udział w życiu przedszkola i wychowywaniu dzieci przez udzielanie niezbędnych i rzetelnych informacji o dziecku.
 8. Przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc. Informacje o terminie przerwy wakacyjnej umieszczone są na tablicy ogłoszeń i w aplikacji iPrzedszkole. W miesiącach wakacji (lipiec, sierpień) dziecko może uczęszczać do przedszkola dyżurującego po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi przedszkola
Data dodania: 2022-03-24 09:31:00
Ilość wyświetleń: 181
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej